MILJÖPOLICY

Mjölby Porslinsrävsmuseum förstår att det är av stor vikt att ha en miljöpolicy som verkar genomarbetad och seriös om en verksamhet önskar konkurrera med andra verksamheter. En miljöpolicy fastslår verksamhetens grundsyn inom miljöområde i ganska svepande drag. Den omfattar den omgivning där verksamheten opererar, i fråga om människa och djurliv, naturresurser, mark, vattendrag och atmosfär. Genom att ha en detaljrik policy visar verksamheten att den förstått att det anses viktigt att ha ett engagemang i fråga om miljö och hjälper samtidigt de som jobbar i verksamheten att förstå detta. En miljöpolicy kan även innehålla ett program för hur ett miljötänk kan utvecklas i verksamhetens framtid.


Vi har därför kopierat en miljöpolicy på nätet och ändrat i den så den är lite mer anpassad för ett onlinemuseum för rävfiguriner. Mjölby Porslinsrävsmuseum verkar för att minskar negativ miljöpåverkan. Detta skall göras utifrån ett miljösystem. Under utvecklingen av en miljöpolicy blev det synnerligen uppenbart att organisationen fullständigt uppfylles av ett stort intresse för hållbarhet, ekologiska lösningar och miljötänk.


Mjölby Porslinsrävsmuseums miljöpolicy:
Det är tänkbart att de regelverk, lagar och andra krav som gäller miljöskydd är tillämpbara på museets verksamhet, museet ska i så fall i möjligaste mån ta hänsyn till dessa.
• Museets personal ska kunna välja alternativa konsumtionsmönster och använda gröna och återvunna material som kan bidra till en grönare värld.
• I vårt samarbete med kommuner, fastighetsägare och andra markägare ges information och råd gällande om hur rävfiguriner underhålls utan miljöskadliga substanser.
• Genom att i framtiden inte skicka museet till TV4s studio i Stockholm minskas påverkan från resor och transporter.
• Museet ska verka för att i möjligaste mån ta tillvara på våra besökare och samarbetspartners miljöengagemang.
• All personal ska om de tillfrågas säga att de fortlöpande informeras och utbildas om naturen
• Vid inköp av artefakter ställs krav på museets personal att om möjligt undersöka eventuell miljöpåverkan och redovisa den vid museets miljökonferens


Miljömål 2018:
• Undersöka möjligheterna till en utredning av energieffektivisering av en lokal.
• Undersöka möjligheterna till en utredning av en planering för en eventuell miljökonferens.
• Reducera Mjölby Porslinsrävsmuseums miljöpåverkan vid transporter och resor över tid
• På sikt byta ut befintliga datorer.
• Reducera användningen av miljöfarliga kemikalier och material.