RIKTLINJER FÖR ARTEFAKTER

Här finner du de riktlinjer som museet tagit fram för att underlätta urvalsprocessen gällande vilka artefakter som kan tas upp i museets samlingar. Blankett hittar du längst ned i texten.

För att ingå i museets samling bör objektet uppfylla åtminstone kriterierna ”A” och  ”B”

  • A Objektet skall klassas som figurin. Med figurin avses här en artefakt som i något avseende refererar till något verkligt (eller imaginärt i viss utsträckning) det skall alltså finnas någon form av naturlig eller kulturellt etablerad förlaga som artefakten relaterar till. Figurinen är således en avbildning av företeelsen i mindre storlek. Nationalencyklopedin beskriver en figurin som en ”liten människo- eller djurfigur. Figuriner förekommer i skilda material men hör framför allt till den keramiska konsten.”1
  • B Artefakten skall uppenbart avbilda eller tolkas av museet som föreställande en räv (i vissa fall har avsteg från denna punkt skett vid exempelvis donationer då personen som skänkt objektet uppfattat detta som en räv medans museet varit av en annan uppfattning).
  • C Artefakten skall helst vara tillverkad i porslin eller annat keramiskt material. Detta är dock endast en önskan och museet köper och tar emot objekt i de flesta material.
  • D Föremålets klassificering har betydelse för hur intressant det är för museet. Prioriteringsordningen är enligt följande: 1. Prydnadsföremål, 2. Konstföremål, 3. Leksak, 4 bruksföremål, 5 Figur av textil. Smycken har ännu inte ansetts platsa i samlingen.
  • E Artefakten bör vara en fristående figur. Reliefer och tavlor är således inte av primärt intresse.

Artefakternas marknadsvärde har inte betydelse för om de platsar i museets samling eller ej. Museet köper in de föremål som ryms inom årsbudget. År 2023 var årsbudget  1/250 av prisbasbeloppet. Priset vägs mot hur viktig artefakten anses vara för samlingen som helhet samt vad som finns att tillgå på marknaden. Avvägning görs även gentemot prioriteringslistan i punkt ”D” ovan.

Blankett för inlån, inlämnade och donation av objekt

  1. Britt Tunander, ”figurin”, i, http://www.ne.se/lang/figurin, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-03-20